sommerfest

A110524-307_Skovlunden_øst_20210423-Maj

Info til medlemmer

Hold øje med denne side🙂 

Opdateret af ALV 24-09-2021

Skov-info nr. 9                                                             Fredag den 24. september 2021

 

 Kære alle i Skovlunden

 

Dejligt, at det endelig var muligt at afholde vores ordinære generalforsamling og super godt med så stort et fremmøde trods regnvejret. Tak for det og for jeres store opbakning til vores arbejde, det betyder det hele!

 

På generalforsamlingen fik vi ikke takket Jens Lomholt (Have 55) for hans store indsats for foreningen igennem rigtig mange år. Jens fik sin afskedsgave tilbage i 2020, selvom generalforsamlingen blev aflyst grundet Covid 19, da gaven allerede var indkøbt. Tusind tak, Jens, og dejligt, at du gerne forsat vil være en del af Byggeudvalget.

 

Der skal også lyde en tak til Peter (Have 112) og Tommy (Have 116) for at passe vores marketenderi sommeren igennem.

 

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Karen (Have 19) og Ole (Have 50) samt Anne (Have 16) som suppleant. Vi tre ”gamle” glæder os til det første bestyrelsesmøde i nærmeste fremtid. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer.

Generalforsamling

Referat for generalforsamlingen er vedlagt denne Skov-info, ligesom referatet også vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Da der var lidt forvirring omkring afstemningen vedr. valg af alternativ hæktype til tjørnehækken, har bestyrelsen dobbelttjekket med Kolonihaveforbundet for at sikre, at Kolonihaveforbundets jurister var enige i, at afstemningen vedr. ændringsforslag var foregået korrekt.

 

Juristerne var enige i, at vi havde handlet korrekt, idet man jf. bestyrelsesvejledningen for kolonihaver gerne må komme med ændringsforslag ved en generalforsamling, ligesom det er op til dirigenten at vurdere, hvorvidt et forslag ligger inden for rammen af et forslag, eller om der reelt er tale om et helt nyt forslag. Ændringsforslaget må ikke være mere vidtgående, og det er der ikke tale om, når ændringsforslaget går på en anden hæktype end den hæktype, foreslået i det oprindelige indkomne forslag.

 Forslag til generalforsamlingen i foråret 2022

Generalforsamlingen i år gav endvidere anledning til refleksion over, hvordan vi fremadrettet sikrer os, at kommende forslag fra jer bliver så klare og tydelige som muligt og nemmere at behandle under selve afviklingen.

 Vi har derfor vedlagt et skema til denne Skov-info, som I kan skrive jeres forslag ind i.

Husk at jeres forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste den 31. december 2021 for at kunne blive

behandlet på generalforsamlingen i 2022.

 Kloakprojektet – Betaling af 2. rate

Betaling af 2. rate nærmer sig, og detaljer om betaling følger herefter, idet vi forventer, at beløbet også vil dække de digitale vandmålere, som skal monteres i vores målerbrønde for vand.

 Detaljer vedr. betaling af 2. rate:

 • Beløbet, der skal indbetales udgør kr. 25.000
 • Beløbet indbetales på foreningskontoen i Arbejdernes Landsbank, Reg.nr. 5381 Konto.nr. 0256802
 • Tidsfristen for rettidig betaling er den 1. oktober 2021

 

Konsekvens ved manglende betaling:

Vi forventer naturligvis, at I alle betaler til tiden jf. beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling afholdt i 2016. Hvis ikke 2. rate af kloakbetalingen betales rettidigt, betragtes lejemålet som opsagt og haven sættes til salg.

 Udgravning til nye stophaner

Udover betaling af 2. rate til kloakprojektet skal de 43 haveejere, som har en gammel stophane (de sorte bokse, man åbner med et T-stykke) betale for udgravning til de nye målerbrønde. Beløbet er på kr. 1.875 og skal indbetales til foreningen senest den 1. november 2021.

Bestyrelsen vil primo oktober skrive direkte til de pågældende haveejere med oplysning om kontonummer for betalingen.

 Status hos Brdr. Møller

Status fra Brdr. Møller er, at de er godt på vej op ad den øverste del af Vej 3 med etablering af hovedledningen. Herefter fortsætter de med udlægning af hovedledning på Vej 5. Det betyder, at der vil blive lukket for vandet på Vej 5 inden for 1-2 uger.

 

Brdr. Møller har to gravehold – et hold til hovedledning og et hold til stikledninger, så holdet med stikledninger følger i hælene på holdet, der graver hovedledning.

 

Vi vil forsøge at holde jer opdateret på planen, men indimellem sker der noget fra dag til dag, som vi ikke kan forud se.

 

Brdr. Møller vil forsøge at skåne vores gamle hovedledning til Marketenderiet til efter vi har haft Mosteri dvs. efter den 24. oktober 2021, da Mosteriet jo kræver vand til skylning af æbler og grej.

 Åbningstider i Marketenderiet – kom og nyd en billig is!

Marketenderiet har udsalg på is herop til sæsonafslutning. Marketenderiet har følgende åbningstider inden Tommy og Peter lukker butikken for i år:

Lørdag den 25. september, lørdag den 2. oktober og lørdag 9. oktober. Alle dage i tidsrummet kl. 11-13

 Mosteri

Vi afholder Mosteri på følgende søndage i oktober:

Søndag den 10. oktober, søndag den 17. oktober og søndag 24. oktober. Alle dage i tidsrummet kl. 10-15

 

Giv lyd til Tommy eller en fra bestyrelsen, hvis du har æbler, som du ikke selv kan bruge, så kan andre få glæde af dem.

Nedfaldsfrugt

Husk at nedfaldsfrugt skal i køkkencontainerne, så de ikke tiltrække rotter!

 

Præmietagere 2021

Lige i aftes kom så resultatet fra havekonsulenten om hvem der har fået præmie her i 2021!

Årets præmietagere er:

 • Laila og Per Thomasen i have 22
 • Kim Holmes i have 66
 • Kirsten og Jan Winther i have 68

Stort tillykke til jer alle! I vil snarest modtage en invitation til fejring heraf, idet vi år fejre det sammen med præmietagerne fra 2020.

 Dette bliver ikke den sidste Skov-info i år for der vil komme ny info ud når vi har afholdt det første bestyrelsesmøde med de nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Indtil da: Nyd efteråret og ha' en skøn weekend! Bedste hilsner

Tone, Dorte og Annemarie

 

 

 

 

Kære Alle
 
Lidt info optil generalforsamlingen samt om kompostplads og Mosteri.
 
Generalforsamling:
Hermed kopi af beretning fra 2019 og budget for 2020, da vi jo også skal godkende dette på generalforsamlingen på onsdag henholdsvis inder punktet beretning og budget. Materialet har tidligere været fremsendt med posten tilbage i februar 2020 dvs. til den generalforsamling i marts 2020, som blev aflyst grundet covid-19.
 
På gensyn på onsdag og vi håber, at I vil møde tal stærkt op 🙂 
 
Kompostpladsen
Pladsen er åben oktober ud på lørdage fra kl. 11-12. Husk at du stadig kan aflevere storskrald og haveafflad, men ikke nedfaldsfrugt. Det skal pakkes i poser og afleveres i køkkencontainerne. Nedfaldsfrugt må ikke komme på komposten af hensyn til risiko for rotter.
 
Mosteri:
Vi holder Mosteri søndag den 10, 17. og 24. oktober fra kl. 10-15.
Der har ved en fejl desværre været meldt lidt forskellige datoer ud, men dette er de korrekte.
Glæder os til nogle dejlige søndag ved marketenderiet. 
Har du frugt, som du ikke selv kan bruge så giv lyd til Tommy eller undertegnede
 
Rigtig god weekend
 
Bedste hilsner fra bestyrelsen 
 
Annemarie

 

DHL Stafetten løber af stablen den 1. og 2. september.
Vi har fået drikkebilletter til DHL Stafetten og de kan afhentes i marketenderiets åbningstid i morgen den 28. august 2021 

Bedste hilsner bestyrelsen

Skovinfo nr. 8                                                                             Torsdag den 19. august 2021 

Kære alle i Skovlunden

Tak til alle for en i alle måder skøn sommerfest og ikke mindst til Aktivitetsudvalget - Gitte, Else, Liz, Gunhild, Hans og Tine og vores to marketendere Tommy og Peter – for deres store arbejde for at vi alle kunne have en dejlig hyggelig aften med snak, god mad og vin, musik og hygge.

 

Status på kloak- og vandprojekt

Brdr. Møller arbejder derudad og er pt. i gang med kloakledningerne i skoven og på den nederste del af vej 3. Da arbejdet i skoven har taget længere tid end først planlagt er planen, at når de er færdig på den nederste del af Vej 3 så forsætter de på Vej 4 med haverne 141-144. Disse haver skal forvente, at der vil blive lukket for vandet hos dem i løbet af cirka 1 uge.

Der kommer en ny udmelding, når vi modtager oplysninger fra Brdr. Møller, hvad planen er derefter.

Den overordnede tidsplan ændres dog ikke. Kloakprojektet er færdig med udgangen af december 2021  og vandanlægget 1. april 2022.

Vedr. tilkobling af afløbsinstallationer til kloakanlægget skal vi gøre opmærksom på, at man ikke må koble sig på kloakprojektet før kommunen har givet klarmelding. Meldingen forventes i begyndelsen af 2022. Når man endelig tilkobler sig til kloaksystemet, skal foreningen modtage en kloakmester-attest, som viser at systemet er lovligt tilkoblet. Se endvidere vedlagte informationsmateriale fra Aarhus Kommune, som tidligere er udsendt med Skovinfo nr. 2:

Betaling af 2. rate til kloakprojektet

Fristen for indbetaling af 2. rate af kloakprojektet er den 1. oktober 2021. Beløbet er kr. 25.000 og vi sender oplysninger om kontorummer, når vi kommer lidt tættere på. Vi opfordrer til, at alle betaler, så tæt på den 1. oktober som muligt, så foreningen skal betale så få negative renter som muligt. 

Betaling for udgravning til nye målerbrønde

De haveejere som har en gammel stophane skal have en ny målerbrønd med stophave. Prisen for udgravning er kr. 1.500, idet foreningen betaler for brønd m.m. Fristen for betaling heraf bliver den 1. november 2021. Alle der skal betale for udgravningen får en mail med kontooplysninger, når vi kommer tættere på.

Kontortider

Der har været meget stille i vores kontortider, så derfor er sidste kontortid for 2021 på lørdag den 21. august kl. 11. Har I spørgsmål eller ansøgninger som skal underskrives af bestyrelsen, så skriv en mail til formand@skovlunden.org, så laver vi en konkret aftale.

Til kalenderen

22. august kl. 16:                SOMMERKONCERT og FÆLLESSANG i Have 116 hos Tine og Tommy

28. august kl. 11:                Afskedsreception for Frank foran Marketenderiet

15. september kl. 19:        Generalforsamling i Solsalen  - se mere info herunder

19. september kl.11:         Klipning af fælles hæk
19. september:                   Havevandring ved ordensudvalget

17., 24 .og 31. oktober:    Mosteri – Husk at give Tommy eller Annemarie et praj, hvis du har
                                       æbler, som du ikke selv kan bruge

Generalforsamling

Vi har vedlagt en opdateret Indkaldelse med dagsorden til denne Skov-info med dato og sted. Derudover genfremsender vi alle relevante bilag til brug for generalforsamlingen dvs. beretning inkl. regnskab og budget samt forslag både fra bestyrelsen og indkomne.

Til info har vi modtaget meddelelse fra Ulla og Niels Grønskov at de ønsker at trække deres forslag vedr. fællesforsikring., hvorfor det ikke er vedlagt.

Da Jens L, Kaj og Jens H ikke genopstiller der er flere ledige pladser til  bestyrelsen, ligesom vi har brug for et par suppleanter. Vi plejer at have suppleanter med til møderne, så de ved hvad der rører sig i bestyrelsen og kan deltage i bestyrelsesarbejdet.  Derfor … har du lyst og tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet i HF Skovlunden opfordrer vi dig til at stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen.

Præmiefest 2020 og 2021

Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra Aarhus Kredsen på, hvem der får præmie her i 2021, så vi må holde spændingen lidt endnu …

Vi kan dog løfte sløret for, hvornår foreningen vil fejre præmietagerne for hhv. 2020 og 2021. Vi kunne jo ikke holde præmiefest grundet Covid 19 sidste år, så det bliver en fælles fejring i år, hvor bestyrelsen inviterer præmietagerne med påhæng til spisning lørdag den 30. oktober på en restaurant  i Aarhus Midtby. 
Bestyrelsen skriver ud til alle præmietagere, når vi ved, hvem der modtager præmie i år.

Fællesudvalgsmøde

Bestyrelsen har besluttet at vente med at afholde fællesmøde for alle udvalgsmedlemmer til efter næste års generalforsamling i foråret 2022, da sæsonen er afsluttet inden længe. Dette er blandt andet årsagen til, at sommerfesten var gratis i år.

Vi vil derfor benytte lejligheden til at takke alle, som har gjort en indsats for foreningen her i sæsonen 2021. Uden jer kan det ikke hænge sammen, så tusind tak for det!

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne afslutte denne info med endnu en gang at opfordre til at komme til generalforsamlingen og gerne stille op til bestyrelsen, hvis I har lyst og tid.

Bedste sensommer hilsner fra

Tone, Kaj, Dorte, Jens og Annemarie

Bilag til Skov-info nr. 8 ( sendt til alle på mail!)

 • Indkaldelse til generalforsamling 2021 den 15. september 2021 inkl. forslag fra foreningens medlemmer og bestyrelse.
 • Årsberetning 2020, Regnskab 2019 og 2020 samt Budget 2021.
 • Informationsmateriale om kloakprojektet fra Aarhus Kommune. 

 

Skovinfo nr. 7                                                    

Afskedsreception for Frank

Foreningen afholder afskedsreception for Frank Lørdag den 28. august kl. 11 foran marketenderiet.

Vi mødes og siger tak til Frank for hans mange år som formand for HF Skovlunden.

Foreningen er vært for arrangementet og sørger for en grillpølse og øl/vand til alle, som kigger forbi og hilser på.

Vel mødt !

 

Generalforsamling
Nu er datoen for vores ordinære generalforsamling, som det ikke var mulig at afholde i foråret grundet Covid-19, lagt fast.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 15. september 2021 kl. 19:00 i Solsalen, Fjordsgade Forenings- og Fritidshus.  
Sæt X i kalenderen nu, idet vi bestyrelsen samler op og sender materialet ud igen pr. mail 14 dage forinden.

Sommerfest

HUSK ! Sommerfesten afholdes lørdag den 7. august 2021 kl. 18:00 på gæste P-pladsen for foreningens medlemmer.

I kan afhente billetter lørdage i juli mellem kl. 10:30-12:00 foran marketenderiet.

De bedste sommerhilsner fra    

Kaj, Tone, Dorte og Annemarie

 

 

 HUSK Sommerfest - Se vedlagte invitation 🙂

 

Skovinfo nr. 6

Kære Alle i Skovlunden

Sommerferien står for døren for mange, så her kommer lige en kort info om status på kloak- og vandprojektet, sommerfest og vores kommende generalforsamling.

Kloak-og vandprojekt

Seneste nyt er, at Brdr. Møller er ved at være klar til at gå i jorden med Etape 2. Etape 2 starter måske allerede i morgen – de nærmeste naboer er informeret – Det giver følgende plan for den kommende tid:

 • Etape 2 startes på Vej 3 mellem have nr. 125 og 132 og derfra arbejder Brdr. Møller sig  op mod enden af Vej 3. I kan derfor ikke forvente, at der er vand på haverne i dette område.
  Tanken er, at man kan låne vand ved en bagbo eller genbo. Da der et området i bunden af Vej 3-4, hvor dette ikke er muligt etablerer vi en vandpost med flere haner, så det er muligt at trække en vandslange rundt.
 • Den styrede boring i skoven bliver etableret i uge 31.
 • I denne uge starter Brdr. Møller også med at grave inde i haverne på Vej 2 (Jesper har taget  tage kontakt) og når de er kloakeret, vil vi rykke videre til Vej 1 og som udgangspunkt tage dem i rækkefølge fra nr. 99 og opad mod indgangen til foreningen.        

Vi håber I forsat vil hjælpe hinanden, men at give adgang til vand for dem, som får lukket for vandet.  Har I spørgsmål til projektet i jeres have så giv Jesper fra Brdr. Møller et kald på tlf.. 22 20 14 63.

I forbindelse med kloakprojektet kan det ske, at en hæk bliver beskadiget eller går ud. Den vil blive genplantet men kun med en mindre plante.

I det tilfælde vi ønsker en plante i højden 140-150 cm koster det et tillæg på 320kr/stk. + moms og der skal 3-4 planter til pr. meter. Dette har vi ikke økonomi til i foreningen, så i det tilfælde I ønsker høje planter må I selv betale den ekstra udgift. Kloakudvalget taler med Brdr. Møller og giver en tilbagemelding på, hvordan vi koordinerer dette.   

Sommerfest

Sommerfest afholdes lørdag den 7. august 2021 kl. 18 på gæste P-pladsen for foreningens medlemmer.

Aktivitetsudvalget kommer med nærmere info om festen og tilmelding i løbet af en uges tid.

Petanque

Petanque turnering afholdes hver mandag i juli kl. 19 ved petanque banen ved gæste p-pladsen.

Generalforsamling

Bestyrelse er ved at planlægge afholdelse af ordinær generalforsamling medio september. Den endelige dato følger.

Fælles hækklipning

Søndag den 4. juli kl. 11 er er der klipning af fælles hække. Kom frisk med din hæksaks til en hyggelig formiddag.
Senere samme dag går vurderingsudvalget deres rundtur i foreningen 

 

De bedste sommer hilsner fra bestyrelsen


Kaj, Tone, Dorte og Annemarie

 

Skovinfo nr. 5

Kære Alle i Skovlunden

Så er det tid til en kort Skovinfo, om hvad der lige rør sig i foreningen pt., nu hvor vi alle kan nyde nogle skønne sommerdage og ikke mindst aftener i kolonihaven.

Kloak-og vandprojekt

Alle har betalt 1. rate så det er bare perfekt😊 Tusind tak for, at I alle har været skarpe på datoen😊

Det har nemlig betydet, atDorte i mandags kunne overfører 1. rate til kommunen på cirka 3,1 millioner kroner lidt mere en 3 uger før tid, hvilket er mega sejt og har sparet os for udgifter til negative renter. …

For at forsætte med de formelle ting, så er kontrakten med Brdr. Møller om vandanlægget på plads og underskrevet.

Jeg har talt med Jesper ved Brdr. Møller og status hos dem er :

Brdr. Møller afslutter gravearbejdet på Vej 2 udfor have 106 mandag eller tirsdag i næste uge, hvorefter de starter på Vej 1. Her skal der både lægges hovedkloak og hovedledning til vand. Det betyder, at der som udgangspunkt lukkes for vandet på Vej 1 nedad , men de forsøger at grave uden at lukke for vandet Dog ingen garanti, men de gør forsøget..

Præmiering

Nu er det tid til at give haverne en ekstra kærlig hånd for i næste uge skal præmietagerne fra sidste år udtage de 10 potentielle emner til præmiering i 2021.

Sneglefælder 

Foreningen har fået 200 sneglefælder foræret via en bekendt til Kaj. Bestyrelsen har besluttet, at alle haveejere må hente fælder til eget brug i Marketenderiets åbningstid, så længe lager haves. En fældekasse indeholder fire fælder og en vejledning. Så kom frisk!

Ro i foreningen mellem kl. 12 og 14 på alle dage

Husk at respektere middagsroen i foreningen – det har vi alle glæde af😊

Brug af haveredskaber
Vi gør opmærksom på, at det ikke er lovligt at anvende bl.a. elektriske kantklippere og benzindrevne maskiner i sommersæsonen. I særtilfælde kan  der dog gives dispensation fra bestyrelsen. Se endvidere http://www.skovlunden.org/296136823 

 Udlån af borde og stole

Man kan igen i år låne borde og stole. Booking sker i kontortiden og kontortider fremgår af hjemmesidens kalender. Tror der er 4 borde og cirka 15 stole …

 Oprydning ved marketenderiet

Der vil i den nærmeste fremtid blive ryddet op i sandkassen og omkring terrassen ved Marketenderiet ligesom legehuset vil blive fjernet. Det er vigtigt, at der ikke er risiko for at mindre børn kan komme til skade.  Dejligt at Ove og Tommy har sagt ja til at være tovholdere på oprydningen. På forhånd tusind tak.
Bestyrelsen vil senere tage initiativ til en snak om, hvordan vi som forening kan forbedre pladsen ved marketenderiet og til den tid har vi brug for ideer fra Jer, så det hører i nærmere on.  Lige nu er det en indledende oprydning.

 Aktivitetsudvalget

Husk mandags arrangementerne i juni og juli 😊

 • Gåture - Mandage i juni kl. 19. Vi mødes ved Marketenderiet
 • Petanque – Mandage i juli kl. 19 ved petanque banen ved gæste p-pladsen

 Skt. Hans i Hf Skovlunden

Onsdag den 23. juni på den store gæsteparkeringsplads
Vi varme op fra kl. 20:00 og bålfade bliver tændt kl. 21.00
Tag selv bord og stol med samt et glas, så bliver det fyldt med skønne dråber

Vi glæder os til at se jer
Mange hilsner Aktivitetsudvalget

De bedste hilsner fra bestyrelsen
Kaj, Tone, Dorte og Annemarie


Opstart af kloakprojekt 

Hej Alle 

Vi har fået vedlagte mail fra Brdr. Møller om opstart samt plan over, hvor de arbejder i den kommende måned.  Det bliver på Vej 1 og Vej 2 nedad - se område på kortet. 

Når Brdr. Møller arbejder i det pågældende område vil de være nød til at lukke for vandet, hvorfor vi får etableret en udendørs vandhane ved marketenderiet lige ved postkassen.  Den er I meget velkommen til at bruge. Derudover håber vi også, at I kan få hjælp til vand ved jeres naboer på andre veje.  Vi kommer jo alle til at mangle vand på et tidspunkt ..

 Hej Skovlunden 

Nu begynder opstarten på kloakeringsprojektet at nærme sig, og derfor er det tid til et lille skriv. Vi starter så småt i næste uge med at mobilisere og allerede tirsdag d. 11/5-21 begynder vi at lave et hul i hver ende af området markeret med lysegrøn, da vi i samme uge skal lave en styret underboring.

Vi forventer i maj måned at have gravearbejde i området markeret med lilla, og her vil der som udgangspunkt blive gravet i hovedvejen. Det er vigtigt, at der ikke er haver som er låst i dette område, da ledningen projekteres efter terrænet og det derfor kan blive nødvendigt at måle i haverne. 

Vi forventer som udgangspunkt ikke at udføre stik i maj måned, men når vi starter i Juni, vil det være i samme område vi starter. 

Vi kommer desværre til at rode og larme lidt, men håber på forståelse og tålmodighed.

Jesper Madsen vil være manden i marken og han kan fanges på 22 20 14 63, hvis der skulle være spørgsmål til udførelsen.

I er også velkommen til at tage fat i undertegnede på Jimmy Rabek Rasmussen på 60 19 83 71, hvis det er mere overordnede spørgsmål

Bedst hilsner på bestyrelsens vegne 

Annemarie

 

 

 

Skov-info nr. 4                                                                                                      

Kære alle i Skovlunden

Det var en vild dag i går. Interessen for vores skønne sted er stor, og det betød, at bestyrelsen skrev knap 100 personer på vores eksterne venteliste.  Det var en blandet flok, der var mødt op og heriblandt rigtig mange unge. Det var skønt at se, for så er der noget at bygge videre på i fremtiden.

Ellers skal denne Skov-info handle om næste skridt for kloakprojektet herunder betaling af 1. rate samt et par konkrete informationer til jer.

Kloakprojektet – Tidsplan
Tak for alle jeres input til Brdr. Møller.
Lige nu er Brdr. Møller sammen med Cowi i gang med at revidere planen ud fra alle jeres bemærkninger. I bliver informeret, så snart det opdaterede projekt foreligger.

Den endelige tidsplan er ikke helt klar endnu. Vi kan dog oplyse, at opstarten af kloakprojektet er udsat til den 11. maj 2021, da Aarhus Kommunes sagsbehandling er blevet lidt forsinket.

Kloakprojektet – Betaling af 1. rate

Betaling af 1. rate til kloakprojektet nærmer sig og omfatter følgende:

 • 25.000 kr. fra de haveejere, som ikke har sparet op i foreningsregi.
 •   5.800 kr. fra de haveejere, som har sparet op i foreningsregi.

 Pengene til kloakprojektet skal indbetales på:

 • Foreningskontoen i Arbejdernes Landsbank, Reg.nr. 5381 Konto.nr. 0256802

Betalingsfrist for 1. rate:

 • Senest den 1. juni 2021.

Konsekvens ved manglende betaling:

Vi forventer naturligvis, at I alle betaler til tiden jf. beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling afholdt i 2016. Hvis ikke 1. rate af kloakbetalingen betales rettidigt, betragtes lejemålet som opsagt og haven sættes til salg,

 Info fra byggeudvalget

Kredsen har åbnet for behandling af byggesager igen. Kredsens byggeudvalg kan træffes hver tirsdag fra kl. 17-19, Rosenvangs Allé 195, Højbjerg.  Udvalget ved, at flere af jer er ved at gøre klar til at bygge. Ansøgningsblanketter kan I afhente i kontortiden. Næste åbningstid i kontoret er onsdag den 19. maj kl. 17. Skriv til , hvis I har brug for blanketter inden da.

 Når jeres ansøgningsmateriale er klar, skal det underskrives af foreningens formand (Annemarie), inden I selv afleverer det til byggeudvalget på kredskontoret.


Byggeudvalget i Skovlunden er pt. i gang med at udarbejde en kort vejledning om, hvordan I forholder jer, når I bygger. I vejledningen vil det blive pointeret, at man ikke må køre på foreningens veje/stier med køretøjer på en samlet vægt over 3.500 kg.

 Vandanlæg

Bestyrelsen har godkendt det endelige og genforhandlede tilbud fra entreprenøren og afventer endelig enterprisekontrakt. Tilbuddet, som bestyrelsen har accepteret, indeholder nu også reetablering af de vejstykker, som ikke er omfattet af kloakprojektet. Alle vejstrækninger reetableres med en opbygning på 20 cm stabilgrus samt ca. 3 cm ærter (den grustype, som foreningen har i dag).

Værdien af ovenstående ekstra reetablering er anslået til 300.000 kr. inkl. moms, og foreningen har dermed sparet 115.000 kr. på det samlede vandprojekt, idet reetableringen nu er indeholdt i den tidligere tilbudspris.


Evt. yderligere reetablering af foreningens gæsteparkering kan tilkøbes senere efter nærmere aftale. Bestyrelsen følger op senere, hvis det er nødvendigt/muligt.


Projektperioden for vandprojektet forventes at løbe fra 11. maj 2021 til 1. marts 2022. Betalingen af vandprojektet forventes at blive i tre rater, hvoraf de to rater er i 2021 og en i 2022.

Affaldshåndtering i foreningen
Bestyrelsen har desværre konstateret, at der ved pladsen med køkkencontainere og kuber til pap, glas og metal i den seneste tid har været sat diverse affald, som ikke hører til der. Det har bl.a. været gamle glasruder, gryder (metal) og plast, som på grund af størrelsen ikke kunne komme i de respektive kuber. Det må man ikke!

 • Affald, som ikke kan være i kuberne, skal afleveres på kompostpladsen i området for storskrald, idet kommunen jævnligt afhenter vores storskrald der.
 • Byggeaffald, som f.eks. gamle glasruder, skal køres på genbrugspladsen Eskelund, da byggeaffald ikke må afleveres på kompostpladsen.

Bestyrelsen forventer, at alle rydder op efter sig selv sådan at pladsen med køkkencontainere og kuber er pæn og ryddelig både af hensyn til os selv og for dem, som kommer i foreningen. Pladen ved indgangen til foreningen er også en del af vores visitkort udadtil. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen i kontortiden eller på mail formand@skovlunden.org 

 Parkering og kørsel på vejene

Der er pres på vores parkeringspladser, og det bliver ikke mindre nu, hvor kloakarbejdet snart går i gang. Det betyder, at gæster til foreningen som altid er mere end velkomne, men de skal parkere på gæste-parkeringen oppe ved petanque-pladsen eller på P-pladserne på Skovridervej eller ved Forstbotanisk Have. De øvrige pladser rundt om i foreningen er forbeholdt os selv – og man må heller ikke parkere på vejene.

Husk! Kørsel på vejene er kun undtagelsesvis tilladt! Det er ikke nødvendigt at køre op til haven, hvis man blot har to indkøbsposer. 

Præmietagere 2020

Der havde desværre indsneget sig en fejl fra kredsen i forhold til udmelding af præmietagere for 2020. Det har betydet, at bestyrelsen først her i 11. time erfarede, at også Jytte i Have 35 var udtaget til præmie for en veldyrket have. Stort tillykke til Jytte. Vi glæder os til at fejre jer alle, når det igen bliver muligt.


Plantebytte og vaffelhygge

Der har i dag været plantebytte dag og vaffelhygge på pladsen foran Marketenderiet. En på alle måder skøn og hyggelige eftermiddag i dejlig sol. Skønt at mødes igen 😊 Stor tak til aktivitetsudvalget for et flot startskud på sæsonen 2021!

              

De bedste hilsner fra bestyrelsen 

Kaj, Tone, Dorte og Annemarie

 

Skovinfo nr. 3

Kære alle i Skovlunden  

Tak!

Som nyvalgt formand vil jeg gerne sige tusind tak for valget – og ikke mindst for at I hoppede ud i at deltage på en digital generalforsamling for derefter at stemme et nyt vandanlæg til foreningen igennem. Jeg er meget taknemmelig for valget, og jeg vil sammen med bestyrelsen gøre mit bedste for, at vi sammen kommer godt igennem vores kloak- og vandprojekt.

Annemarie

 

Opfølgning på generalforsamlingen

Vi har vedlagt referat fra nød-generalforsamlingen for jer, som ikke havde mulighed for at deltage. Næste skridt for os i bestyrelsen er, at vi sammen med Brdr. Møller og Aarhus Kommune får kigget ind i detaljerne i vand- og kloakprojektet samt påbegyndt hjemtagning af lån i Arbejdernes Landsbank. Det er også vigtigt, at vi ret hurtig får en tidsplan klar for, hvornår der skal pågå arbejder i de enkelte haver og veje.

 

Processen for kloak og vandprojekt

Det er vigtigt, at vi holder fast i den proces, som er lagt ud fra kommunen. Fra nu og frem til den 23. april 2021 skal hver haveejer komme med alle de individuelle ønsker, bemærkninger og indvendinger til projektet, som I har. Der er ikke tid til fælles møder, men behov for, at I direkte henvender jer til Brdr.

Møller.

Kontakt Jimmy hos Brdr. Møller

Det gør I ved at sende en mail med udfordringer og spørgsmål, så kommer de ud og taler med jer. Det er også vigtigt, at I inden den 23. april markerer med en pæl, hvor I gerne vil have jeres kloakbrønd placeret.

Efter den 23. april samler Brdr. Møller og kommunen de input, der er kommet fra jer og tilpasser projektet ud fra disse ønsker og hvad, der er muligt under hensyntagen til økonomi og terrænforhold.

 

F.eks. ved vi, at der en udfordring med Have 90 i forhold til beliggenheden op mod skoven og tæt på Salamandersøen. Dette, og hvad der ellers kommer af input fra jer, vil bestyrelsen håndtere sammen med kommunen og Brdr. Møller med henblik på at få den endelige plan på plads for både vand- og kloakanlæg.

I forbindelse med den dialog der pågår på mail og FB har vi fået nedenstående mail fra Henning Skaarup ved Kommunen:

 

”Jeg har hørt på jungletrommerne, at der er lidt utilfredshed med føringen af stikledninger, hvor vi kobler flere på én stikledning, hvilket betyder at nogle haver får meget gravearbejde – andre meget lidt. Vi følger principperne for kloakering i alle andre haveforeninger, hvilket også er en væsentlig baggrund for

vores udgangspunkt om, at det skal være økonomisk fordelagtigt for haveforeningen som helhed.”

 

I den forbindelse er det vigtigt, at I skriver direkte til os i bestyrelsen, hvis I har noget, som I gerne vil have, vi skal forholde os til. Bestyrelsen svarer ikke via FB. Vi anvender kun FB i det tilfælde, der er noget, som kræver hurtig aktion og kun sammen med en direkte mail til jer alle og opslået information på hjemmesiden. FB anvendes aldrig alene, da ikke alle er på FB – heller ikke i bestyrelsen.

 

Byggesager

På nuværende tidspunkt er kredskontoret lukket for behandling af byggesager. Bestyrelsen er i dialog med kommunen og Kolonihaveforbundet for at påvirke en snarlig åbning, sådan at vi kan få behandlet de byggesager, som relaterer sig til kloak- og vandprojektet. I hører nærmere.

 

Trailer

Bestyrelsen har haft traileren forbi et værksted, og det vurderes, at der er behov for en større reparation, da vangen til anhængertrækket er slået skæv. Derudover har der igennem tiden været en del vedligehold på traileren, hvilket især koster tid for bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor besluttet at sælge traileren som den er nu, og foreningen kan så på et senere tidspunkt tage op om det er noget, man ønsker at genetablere i foreningen.

Tilmelding af børn til ventelisten. Sidste frist 1. maj.

Idet der har været megen dialog om ventelisten har bestyrelsen kontaktet Kolonihaveforbundet for at høre, hvad reglerne er for optag på ventelisten, sådan at vi fremadrettet kan følge dem. Reglerne er, at man kan skrives på ventelisten når man er fyldt 16 år.

 

Idet bestyrelsen har besluttet at lukke ventelisten fra den 1. maj 2021, skal de af jer, der har børn/unge, som er fyldt 16 år og som I gerne vil have dem skrevet op på ventelisten møde op i kontortiden den 1. maj kl. 10-12 for indskrivning.

Præmietagere 2020

Corona har gjort, at vi fortsat ikke har kunnet fejre vore præmietagere fra 2020. Dette vil vi selvfølgelig gøre, når det igen bliver muligt. Men præmierne er nu i hus, så derfor har I mulighed for at komme og hente dem i kontortiden fra den 1. maj.

 

Endnu engang stort tillykke med præmierne til: Maja, Lone, Ulla, Maria og Tine.

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen Kaj, Tone, Dorte og Annemarie

 

 

Skovinfo nr. 2  

Kære alle i Skovlunden

Bestyrelsen har nu afholdt det første projekteringsmøde med Aarhus Kommune og Brdr. Møller om kloakprojektet samt talt med Kolonihaveforbundet om afvikling af generalforsamling. Derfor handler denne Skov-info primært om kloak-og vandprojektet samt generalforsamling.

 

Kloak- og vandprojekterne er begge store opgaver, så det har været meget dejligt at mærke jeres opbakning frem til nu. Den håber vi vil forsætte, og vi håber, at I samtidig vil have tålmodighed, såfremt I har andre punkter, som I gerne vil have, at bestyrelsen tager sig af.

 

2021 bliver året, hvor vores forening ikke bliver den kønneste at se på, da der vil pågå grave- og kloakarbejder i foreningen hele sommeren. På den anden side bliver det godt at få kloakprojektet lagt bag os efter så lang tids dialog og snak herom. Det betyder, at bestyrelsen også her har behov for jeres tålmodighed. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os i kontortiden eller på mail formand@skovlunden.org.

 

Kommende kontortider

Når vi kommer til sæsonstart, har bestyrelsen valgt at holde kontoret åbent på skiftevis onsdage og lørdage. Fra påskelørdag og frem vil kontorets åbningstider derfor skifte mellem lørdage kl. 11-12 og onsdage kl. 17-18. I det tilfælde, det af hensyn til kloak- og vandprojektet viser sig nødvendigt med flere kontortider, vil I blive informeret herom, ligesom det vil fremgå af kalenderen på hjemmesiden.

Husk at holde øje med den nye kalender for 2021 på hjemmesiden www.skovlunden.org, hvor I kan se de arrangementer, som er planlagt på nuværende tidspunkt, samt de kommende kontortider. Kalenderen vil blive opdateret løbende.

 

I slutningen af denne Skov-info finder I en liste over materiale, som I vil modtage digitalt på mail eller fysisk med post, idet vi ikke lægger alle dokumenter på hjemmesiden.

Materialet er særdeles vigtigt, og bestyrelsen opfordrer til, at alt materialet læses grundigt igennem.

 

Kloakprojekt

Brdr. Møller har en kontrakt med Aarhus Kommune, som siger at kloakarbejdet i Skovlunden skal være afsluttet med udgangen af 2021. Denne kontrakt tager ikke hensyn til, at kommunen ikke kan afholde informationsmøde, som ellers planlagt grundet covid-19. Der er derfor som alternativ til informationsmødet vedlagt informationsmateriale fra kommunen som bilag til dette info-brev, og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at læse indholdet grundigt.

 

Kommunens brev er en vejledning, som beskriver processen og tidsplanen for det forestående kloakarbejde. De vigtigste datoer er:

 

 • 9. april 2021 – udsendelse af kortbilag vedr. kloakanlæg i hver enkelt have fra Brdr. Møller.
 • 23. april 2021 – frist for eventuelle indsigelser til kortbilag fra Brdr. Møller.

 

Frem til den 9. april 2021 pågår detailprojektering af kloakanlægget, og efter påske vil Brdr. Møller opstarte deres byggeplads og de indledende arbejder. Det betyder for os i foreningen, at arbejdet først rigtig starter op omkring den 1. maj 2021.

 

Til orientering kan det oplyses, at vi forventer at Gang 5 kloakeres fra vejen i Egebæksskoven. På den måde undgår man at skulle etablere pumpebrønde i foreningen.

 

I informationsmaterialet fra Aarhus Kommune oplyses telefonnumre til Brdr. Møller og Henning Skårup, kommunens mand på sagen. I er meget velkomne til at kontakte dem vedr. konkrete spørgsmål, når I har modtaget det endelige kortbilag. De vil gerne i dialog med jer.

 

Indbetaling til kloakprojektet

Af kalenderen for 2021 fremgår betalingstidspunkter for kloakprojektet, og når vi kommer tættere på, vil bestyrelsen udsende en mail med foreningens kontooplysninger til brug for indbetalingen, idet vi ønsker, at pengene betales til tiden – ikke for tidligt og ikke for sent. Modtager foreningen pengene for tidligt, kommer foreningen til at betale renter af vores indestående, og det vil vi selvfølgelig gerne undgå.

 

Af det tidligere materiale fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt i 2016 fremgik det, at vandmåleren, der skal etableres i alle haver i forbindelse med kloakprojektet, skal betales af hver haveejer ved siden af betalingen på 50.000 kr. til kloakprojektet. Bestyrelsen vil dog så vidt muligt forsøge at afholde udgiften til vandmålerne inkl. GPS til digital aflæsning, inden for de 50.000 kr. til betalingen af kloakprojektet.

 

Lånetilbud til haveejerne i Skovlunden

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt i 2016 blev I præsenteret for en mulighed for at kunne finansiere udgiften til kloakprojektet med et lån optaget i foreningens bank, Arbejdernes Landsbank.

Bestyrelsen har fulgt op på tilbuddet, og som bilag til denne Skov-info finder I et brev fra Arbejdernes Landsbank, som fortsat (selvfølgelig baseret på individuel kreditgodkendelse) tilbyder lån til foreningens medlemmer. Brevet fra banken indeholder lidt PR om banken samt kontaktoplysninger til de medarbejdere i hver filial, som kender til kloakprojektet i foreningen og som I kan kontakte, hvis det har interesse.

 

Byggesager i forbindelse med kloakprojektet

Generelt må toiletter kun etableres i lovlige bygningsdele, og når toilettet er etableret skal kloakmesteren indberette dette til bestyrelsen.

 

I det tilfælde, at man ønsker at bygge til i forbindelse med kloakeringen, kræver det en byggetilladelse fra Aarhus Kredsen. I finder byggereglerne på Aarhus Kredsens hjemmeside. Kontakt gerne bestyrelsens Byggeudvalg inden i går i gang. Kontaktoplysningerne på udvalget finder I på foreningens hjemmeside.

 

Der er flere haveejere på Gang 5, som har spurgt, om det er muligt at etablere toilet i deres nederste etage (kælder). Det har Aarhus Kredsen umiddelbart sagt nej til. Bestyrelsen undersøger det dog en ekstra gang og giver besked til de berørte haveejere, hvis forholdet ændrer sig.

 

Forsikringsforhold i forbindelse med kloakeringsprojektet

Der er blevet spurgt til, hvordan og om man skal forsikre sig nu, hvor vi får kloakeret. Efter kloakken er udført er det foreningen, som står for ledningsnettet i vejene og frem til hver samlebrønd. Efter samlebrønden er det hver enkelt haveejers egen forsikring (hvis man altså ønsker at tegne en forsikring), som skal dække evt. brud. Vi forventer dog ikke, at der opstår problemer, da der normalt er meget lang levetid på afløbsinstallationer og krav om, at afløbsledninger skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Vandprojekt

Som vi har tilkendegivet nogle gange, har vi fået undersøgt vores vandanlæg af Brdr. Møller i samråd med en rådgivende ingeniør. Konklusionen er, at vandanlægget har en tilstand, som gør, at det bør udskiftes. Bestyrelsen vurderer, at det giver rigtig god mening at udskifte vandanlægget nu, hvor vi alligevel skal grave op til kloakanlægget.

 

Vandanlægget er som tidligere beskrevet fra 1970-erne og udført i et meget sprødt plastmateriale, som gør, at det nemt går i stykker, når man graver ud omkring det. Dertil kommer, at vores anboringer mange steder er tærede.

 

Kloakteamet har drøftet problematikken omkring sammenkoblingen af vandprojektet og kloakprojektet med Aarhus Kommune for at sikre den bedst mulige synergi i forbindelse med projektgennemførelserne. Aarhus Kommune har som opfølgning på drøftelserne bevilliget et tilskud til etableringen af foreningens vandanlæg på 125.000 kr. inkl. moms. Beløbet svarer til ca. 10% af anlægssummen for vandanlægget.

Årsagen til tilskuddet fra Aarhus Kommune er, at hvis vi vælger ikke at udskifte vandanlægget nu, så kommer kommunen til at betale for reparation af skader påført vores vandanlæg under udførelsen af kloakeringen. Ved udskiftningen af vandanlægget sparer kommunen denne udgift, og de har derfor valgt at konvertere den budgetterede udgift til et tilskud til foreningen.

 

For at kunne drage nytte af kommunes tilskud skal foreningen selvfølgelig udskifte vandanlægget samtidig med kloakprojektet. Dette er imidlertid en udfordring, da vi ikke kan holde en fysisk generalforsamling grundet covid-19. For at kunne etablere vandanlægget kræver det nemlig at foreningens medlemmer godkender realiseringen og finansieringen af projektet på en generalforsamling.

 

I det vedlagte generalforsamlingsmateriale findes en nærmere beskrivelse af udgifterne og finansieringsplanen knyttet til realiseringen af vandprojektet. Her skal det blot nævnes at foreningsandelen af vandprojektet beløber sig til 1,5 mio. kr., som tænkes finansieret med et fælleslån med en løbetid på 10 år. Hvis vandanlægget ikke skiftes nu men senere, skal foreningen påregne en merudgift til udskiftningen på 1 mio. kr.

 

Digital nød-generalforsamling og ordinær generalforsamling

Bestyrelsen vurderer, at det er yderst vigtigt for foreningen, at vi snarest får valgt en ny formand samt taget stilling til vandprojektet. Derfor har vi konsulteret Kolonihaveforbundet for en afklaring heraf.

 

Da der er tale om to presserende sager, har Kolonihaveforbundet anbefalet, at vi holder en digital nød- generalforsamling med en kort dagsorden: Formandsvalg og forslag til etablering af nyt vandanlæg.

 

Bestyrelsen har derfor valgt at indkalde til afholdelse af en digital nød-generalforsamling onsdag den 7. april 2021. Se vedlagte indkaldelse og nærmere beskrivelse nedenfor.

 

Den digitale nød-generalforsamling vil blive afholdt via Microsoft Teams. I får tilsendt et link på mail, som I logger jer ind til mødet på enten via jeres computer eller ipad. Nærmere vejledning ses i mødeindkal- delsen.

 

De af jer, der ikke kan komme på online, kan sende jeres stemmeafgivelse med posten eller aflevere stemmesedlen i foreningens postkasse. Vi sender derfor alt relevant materiale til jer med posten forud for generalforsamlingen, så I kan se præcis, hvad der skal stemmes om og baggrunden for det.

 

Når det igen bliver muligt at mødes, indkalder bestyrelsen på sædvanligvis til en fysisk generalforsamling med en normal varsling på 14 dage jf. Vedtægterne.

 

For at give jer det bedst mulige overblik, modtager I alt generalforsamlingsmaterialet nu vedr. både nød- generalforsamlingen og den ordinære generalforsamling, så I ved, hvad der er på dagsordenen på de to forskellige møder. Det eneste I kun modtager pr. mail er Årsberetning 2020, Regnskab 2020 og Budget 2021. Årsagen til denne prioritering er den store forventede udgift til vandanlæg. Bestyrelsen ønsker at minimere alle udgifter, vi kan, og da det ikke er et krav ifølge vores vedtægter, at beretningen skal udsendes pr. post, sendes den digitalt på mail.

 

Opmærksomhedspunkt

Den fysiske generalforsamling vil, når den kan afholdes, også følge op på den generalforsamling, som vi ikke kunne afholde sidste år.

 

Udvalg og bestyrelse

Som opstart på sæsonen plejer vi at holde et fællesmøde for alle udvalgene, men grundet covid-19 tager bestyrelsen i stedet for kontakt til alle udvalg, sådan at vi kan fastholde årets gang, så vidt muligt. Sammensætning af udvalg fremgår af hjemmesiden, ligesom I kan se nyt fra udvalgene her.

 

Åbning af sæsonen 2021

Vi åbner for vandet lørdag den 27. marts 2021, og samme dag åbner marketenderiet. Påskelørdag, den 3. april 2021

Åbningstider den 27. marts 2021:
Marketenderiet kl. 10:30-13:00

Åbningstider den 3. april 2021:
Kompostpladsen i april kl. 11:00-12:00 Kontoret kl. 11:00-12:00

 

Vi glæder os til sæsonstart og til at se jer derude. God læselyst.

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Kaj, Tone, Dorte og Annemarie

 

Bilag til Skov-info nr. 2

 • Informationsmateriale om kloakprojektet fra Aarhus Kommune. (udsendes kun digitalt)
 •  ndkaldelse til digital nød-generalforsamling den 7. april 2021 med formandsvalg og vandanlæg som eneste punkter. (sendes også ud med post)
 • Indkaldelse til generalforsamling 2021 uden dato for afvikling inkl. forslag fra foreningens medlemmer og bestyrelse. (sendes også ud med post)
 • Årsberetning 2020, Regnskab 2020 og Budget 2021.(udsendes kun digitalt)
 • Kalender for 2021 (opdateres løbende – se hjemmesiden) (udsendes kun digitalt)
 • Opfølgning til haveejerne i HF Skovlunden vedr. lånetilbud fra Arbejdernes Landsbank(udsendes kun digitalt)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi åbner for vandet lørdag den 27. marts 2021 og vi forventer, at der vil være vand på anlægget fra omkring middag. 

Den 27. marts 2021 åbner Marketenderiet og åbningstiden er fremadrettet lørdage fra
kl. 10:30-13:00

Vi har endvidere idag lagt en ny kalender op på hjemme siden og kalenderen vil løbende blive opdateret.

mvh Bestyrelsen 

 

 

Kære Alle 

Vi har i dag den 3. marts 2021 fået en mail fra Bdr. Møller, om at de begynder at projektere vores kloakanlæg nu. Det betyder, at de skal ud se på forholdene i hver enkelt have og foretage opmåling. 
 
Vil I derfor sørge for, at der er adgang til jeres have, idet pt. nogle haver er aflåst. Det er vigtigt, at Bdr. Møller kan komme ind i haverne, da de ellers ikke kan besigtige forholdene og komme med den bedste løsning første gang. 
 
Bdr. Møller forventer at være i foreningen på følgende tidspunkter: 

 5/3-21 mellem 7:00-11:00

9/3-21 mellem 8:00-11:00

10/3-21 mellem 12:00-15:00

12/3-21 mellem 7:00-13:00

 Håber I er klar på at hjælpe:)

 På bestyrelsens vegne  

Annemarie

 

Midlertidig info !


Til info arbejder Bestyrelsen på Skovinfo nr. 2 vedr. kloak- og vandprojekt, generalforsamling og kalender for 2021. Planen er, at materialet vil blive sendt ud i løbet af Uge 10. Materialet vil også omfatte informationsmateriale fra Kommunen om kloakprojektet og afvikling heraf.
Kloakprojektet kører, idet det jf. kontrakten mellem Aarhus Kommune og Entreprenør Bdr. Møller skal være afsluttet ved udgangen af 2021. 

Rigtig god forårs søndag 🙂

Bestyrelsen  

 

Skovinfo nr. 1                                                                         Søndag den 31. januar 2021

 

 

Kære alle i Skovlunden

Nu er der gået næsten en måned siden I hørte fra os sidst. Vi har i bestyrelsen brugt tiden til at dykke yderligere ned i bestyrelsesopgaverne og er nu klar til at give jer en kort status på kloak- og vandprojektet, generalforsamlingen med mere.

Først vil vi benytte lejligheden til at sige tak for alle de positive tilbagemeldinger, vi har fået og for hjælpen til at få alle jeres kontaktoplysninger på plads. Der skal også lyde en stor tak til jer, som har tilkendegivet, at I gerne vil give en hånd med i foreningen fremadrettet. Tak for det!

 

Kloak- og vandprojekt

Kommunen ønsker, at kloakprojektet gennemføres på en ordentlig og forsvarlig måde, hvilket vi som bestyrelse er helt enige i. Det betyder, som situationen er lige nu med den fortsatte Corona-nedlukning, at kommunen og vi som bestyrelse ikke regner med at kunne gennemføre det kommende kloakinformationsmøde for alle haveforeningens medlemmer før medio april.

Det betyder at hele projektet skubbes lidt og tidligst kan gå i gang den 1. maj 2021.

Kloakgruppen (Jens, Tone og Annemarie) har møde med kommunen og entreprenøren Brdr. Møller fredag den 19. februar 2021 om detaljerne i udførelsen af kloakprojektet og den samtidige gennemførelse af vandprojektet, der p.t. er under dimensionering.

Finansiering af kloakprojektet

Opsparingen til kloakprojektet for dem, som ønskede dette, er stoppet med udgangen af 2020, og vi forventer, at den kommende betaling pr. haveejer for kloaktilslutningen på 50.000 kr. vil blive opkrævet i to rater. For de af jer, som har sparet op via foreningen, fratrækkes det opsparede beløb selvfølgelig i forbindelse med opkrævningen. I hører nærmere fra os i god tid, inden pengene skal indbetales.

Generalforsamling

Vi kan desværre ikke holde generalforsamling lige nu, men det vil ske snarest muligt under hensyntagen til corona-restriktionerne. Vi håber på at kunne holde generalforsamling samme dag som kommunen afholder deres fælles informationsmøde om kloakprojektet, dvs. medio april.

Vi vil i slutningen af februar udsende materialet til årets generalforsamling, dvs. beretning, regnskab for 2020, budget for 2021, indkomne forslag fra medlemmerne, forslag fra bestyrelsen og information om valg. I forbindelse med udsendelsen vil vi muligvis ikke kunne oplyse en endelig dato for den kommende generalforsamling, idet dette afhænger af corona-situationen. Vi er i tæt dialog med Kolonihaveforbundet herom, sådan at håndteringen er juridisk korrekt.

NB: Generalforsamlingen i år vil også følge op på den generalforsamling, som vi ikke kunne afholde sidste år.

 

Intern venteliste til anden have

Der er flere, som ønsker en anden have i haveforeningen, og vi vil gerne høre fra jer, som ønsker dette, så vi sikrer os, at alle som ønsker at komme på listen bliver noteret. For at kunne komme på den interne venteliste skal man have haft have i foreningen i mindst et år. Når en have kommer til salg tilbydes den først til dem, som står på den interne venteliste. Den haveejer, som har haft have i længst tid i haveforeningen har den højest anciennitet på listen. Hvis ingen på den interne liste ønsker at købe den udbudte have, sælges den via den eksterne venteliste.

 

Eksterne venteliste

Bestyrelsen har til hensigt at lukke den eksterne venteliste for en længere periode, da der p.t. står ca. 400 personer på listen. De, som er blevet lovet, at de kan blive skrevet på listen til foråret, får mulighed for det i kontortiden lørdag den 1. maj mellem kl. 10.00-12.00.

 

Udvalg og bestyrelse

Foreningens udvalg forsætter og Tommy og Peter fortsætter med at stå for Marketenderiet. Det er bestyrelsen meget taknemmelig for. Der er dog ledige pladser enkelte steder, så kom frisk – dette gælder også bestyrelsen, hvor to bestyrelsesposter og to suppleantposter skal besættes i forbindelse med næste generalforsamling. Vi kan altid bruge et par ekstra hænder, så giv et ring/mail, hvis du har lyst til at være med.

 

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen Kaj, Tone, Dorte og Annemarie

 

 

Opdateret af ALV 02.01.2021

Kopi af brev rundsendt til foreningens medlemmer dels pr. brev og dels pr. mail den 3. janaur 2021 

Kære Alle i Skovlunden

 

Rigtig godt nytår til Jer Alle!

I forlængelse af brev fra Frank Karlsen dateret den 17. december 2020 modtager I her en opfølgning fra haveforeningens siddende bestyrelse, om den nye situation foreningen står i, efter formanden har valgt at træde ud af bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2021.

Frank beskrev i sit brev årsagen til, at han har valgt at fratræde som foreningens formand.
I forlængelse heraf er det vigtig for den resterende del af bestyrelsen at sige, at vi ser de beslutninger, som vi har truffet som nødvendige beslutninger, hvis foreningen skal kunne håndtere og nå i mål med de store opgaver, der ligger foran os her i 2021.


Projekter og kommunikation

Vi har et kloakprojekt som skal udføre. Dertil kommer, at det har vist sig nødvendig at udskifte vores vandanlæg. Det er derfor vigtigt, at vi som bestyrelse kan kommunikere hurtigt og nemt med jer alle og kommunikation pr. brev er desværre blevet dyr og langsommelig. Fremadrettet vil vi derfor kommunikere med jer på mail og via hjemmesiden www.skovlunden.org.

For at teste om vi har jeres korrekte mailadresser, er dette brev endvidere fremsendt til jer på mail, ligesom vi har lagt det på Facebook og hjemmesiden. I det tilfælde nogen af jer ikke har mulighed for at modtage  informationen på mail finder vi en alternativ løsning.
Da mail bliver den fremadrettede kommunikationsvej vil vi gerne, at I sender et kort mailsvar retur på, at I har modtaget mailen. Modtager I ikke brevet pr. mail, giv da Annemarie fra bestyrelsen et ring  på telefon 26 39 74 64.

Valg af ny formand

I følge foreningens vedtægter skal der hurtigst mulig afholdes en ekstraordinær generalforsamling, idet formanden for haveforeningen skal vælges direkte. Dette er jo desværre ikke mulig grundet den aktuelle coronasituation. Derfor kontakter bestyrelsen straks i det nye år Kolonihaveforbundet for at få deres accept af, at Annemarie Langkilde Vammen (Have 59) som næstformand i bestyrelsen kan konstitueres som formand, indtil vi forhåbentlig kan holde ordinær generalforsamling i marts.

Sammenkobling af kloak- og vandprojekt
På baggrund af de udgravninger, som blev foretaget i november, er bestyrelsen blevet anbefalet at koble udskiftning af vandanlægget sammen med kloakprojektet. Vandanlægget er fra 1970-erne og tilstanden heraf, sammen med dets placering i vejene, gør at det giver rigtig god mening også økonomisk at udskifte anlægget samtidig med etablering af kloakanlægget.

Kommende ekstraordinære foreningsudgifter
Økonomien i forhold til kloakprojektet er lagt fast og aftalt med kommunen jf. vores ekstraordinære generalforsamling herom afholdt tilbage i november 2016.
Udskiftning af vores vandanlæg er en stor ekstra udgift for foreningen, som derfor kræver en godkendelse af jer på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen gennemgår i øjeblikket foreningens økonomi og vil på den kommende generalforsamling sammen med budgettet for 2021 præsentere et finansieringsforslag, som på forsvarlig vis vil kunne muliggøre realiseringen af et nyt vandanlæg i 2021.


Afholdelse af generalforsamling
Bestyrelsen håber meget, at vi kan holde en fysisk generalforsamling til marts, da kommunen samtidig vil informere om detaljerne i kloakprojektet sammen med entreprenørfirmaet Bdr. Møller.
Er dette ikke muligt, skal vi finde en alternativ løsning, da vi ikke kan udskyde afholdelse af en generalforsamling for andet år i træk. Dette tager vi en dialog med Forbundet om allerede nu for at være på forkant.

Det betyder, at udover de faste punkter kommer følgende punkter på dagsordenen til vores kommende ordinære generalforsamling:

 • Behandling af forslag fra bestyrelsen om etablering af nyt vandanlæg,
 • Forslag om alternativ belægning til ral efter afslutning af kloakprojektet
 • Valg af ny formand
 • Konfirmering af valg af Dorte Stagis (Have 109) som ny kasser (eftervirkning fra 2020)
 • Behandling af eventuelle forslag fra jer. Bemærk, at forslag fra sidste år går videre.
  Fristen for indsendelse af nye forslag til generalforsamlingen er den 1. februar 2021.

Bestyrelsen forventer at kunne sende indkaldelse med fuld dagsorden og forslag ud medio februar.

Annemarie har sagt ja til at stille op som formand, og hun fortsætter sammen med resten af bestyrelsen det arbejde, som nu er i gang. 
Vi har imidlertid også brug for nye kræfter! Har du derfor lyst og tid til at deltage i foreningsarbejdet omkring HF Skovlunden enten i eller uden for bestyrelsen, hører vi meget gerne fra dig. Ring eller skriv til Annemarie på formand@skovlunden.org eller telefon 26 39 75 64.

Indtil da!
Planen for nuværende er, at vi afholder møde i bestyrelsen om den nye situation i uge 1. Efter dette møde vender vi tilbage til jer med en status , som også indeholder information om kloakprojektet og projektet vedr. udskiftning af vandanlæg. Vi har på det seneste fået flere spørgsmål fra jer vedr. kloakprojektet og svar på disse vil endvidere indgå.

Denne status udsendes på mail direkte til jer og på foreningens hjemmeside www.skovlunden.org.

Vi håber som bestyrelse på jeres opbakning og ønsker jer alle endnu engang et rigtig godt nytår.

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen

 

Kaj, Tone, Dorte og AnnemarieMILJØUDVALGET

Vandanlæg: Der lukkes for vandet den 6. december 2020 i løbet af formiddagen.

 

Sidste nyt om kloakprojektet 😊 

 Vi har fået oplysning fra kommunen om, at informationsmødet om kloakprojektet er udskudt til medio marts, men der ændres ikke på opstartstidspunktet. Det er forsat primo/medio april og hele kloakprojektet forventes at være afsluttet december 2021.


Der vil i nærmeste fremtid blive foretaget prøvegravninger af entreprenøren flere steder i foreningen.

 

Rotter i foreningen.
Der har ved flere lejligheder været skrevet om problemet med rotter i foreningen. Jeg har i den forbindelse talt med rottebekæmpelse ved kommunen.
Da problemet varierer afhængig af, hvor vi bor i foreningen og de aktuelle forhold omkring hus osv. er den bedste løsning at man kontakter kommunen direkte, hvorefter de sender en ud og kigger på forholdene.

Vi håber imidlertid at kloakeringen vil være med til at mindske eventuelle problemer.

Vedr. Kommunikation til bestyrelsen 😊
I bestyrelsen vil vi gerne besvare alle de spørgsmål I måtte have😊 men da ikke alle i bestyrelsen er på FB vil vi gerne, at I skriver direkte til os på mail, når I har punkter/spørgsmål, som skal tages op af os i bestyrelsen.
På den måde misser vi ikke en henvendelse fra Jer.
Mail: formand@skovlunden.org

Håber på jeres forståelse.
Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen

Annemarie 

 

Udsendt til din privatadresse i april: Skov-Info 2020-01

I starten af 1. kvartal 2021 vil der blive holdt et medlemsmøde, hvor repræsentanter fra kommunen og det firma der skal stå for udførslen af kloakeringen, vil være til stede med orientering om linieføring tidsplan osv. Her vil alle haveforeningens medlemmer få mulighed for at stille spørgsmål.
Opkrævningen til betaling af kloakeringen skal sandsynligvis betales til haveforeningen medio april 2021.

Betalingen dækker til og med samlebrønd ca. 1 m. fra sokket i hver have.
Se vedlagte skitse. (er udsendt)

Miljøudvalget (kloakteam) undersøger om det vil være fornuftigt at renovere vandanlægget i samme omgang – I vil høre nærmere.

Yderligere oplysninger: 

Alle får på dette møde en plan med hjem, om hvordan man fra kommunen siden forventer, at rørføringen skal være i den enkelte have. Hver haveejer har herefter 14 dage til at komme med indsigelser til planen. Det kunne jo være, at der var en rørføring som passede bedre af hensyn til bebyggelse og indretning af haven.
Der vil endvidere være mulighed for at stille de spørgsmål, som man måtte have brug for. 
  
På mødet vil vi også få oplyst den endelige deadline for etablering af toilet, bad og køkkenvask m.m. i de enkelte haver idet proceduren er, at man skalvære tilkoblet hovedkloakken senest 1 år efter at udførelsen af hovedkloakken er afsluttet 
 
Derudover går vi i kloakudvalget efter ferien i gang med at undersøge, om hvorvidt vi skal have skiftet vores vandanlæg, når vi nu alligevel har gravet op. Det er som sådan ikke selve vandledning i vejen der er udfordringen, men det er anboringerne som giver os udfordringer.
 
I det tilfælde I har supplerende spørgsmål på nuværende tidspunkt, så skriv til: annemarielangkilde@live.dk
hvorefter jeg vil samle spørgsmålene sammen og give et samlet svar til alle. 


 **********

 

Hold øje med denne side