Info til medlemmer

Hold øje med denne side🙂 

Opdateret den 06.11.2020

MILJØUDVALGET

Vandanlæg: Der lukkes for vandet den 6. december 2020 i løbet af formiddagen.

 

Sidste nyt om kloakprojektet 😊 

 

Vi har fået oplysning fra kommunen om, at informationsmødet om kloakprojektet er udskudt til medio marts, men der ændres ikke på opstartstidspunktet. Det er forsat primo/medio april og hele kloakprojektet forventes at være afsluttet december 2021.

Der vil i nærmeste fremtid blive foretaget prøvegravninger af entreprenøren flere steder i foreningen.

 

Rotter i foreningen.
Der har ved flere lejligheder været skrevet om problemet med rotter i foreningen. Jeg har i den forbindelse talt med rottebekæmpelse ved kommunen.
Da problemet varierer afhængig af, hvor vi bor i foreningen og de aktuelle forhold omkring hus osv. er den bedste løsning at man kontakter kommunen direkte, hvorefter de sender en ud og kigger på forholdene.

Vi håber imidlertid at kloakeringen vil være med til at mindske eventuelle problemer.

Vedr. Kommunikation til bestyrelsen 😊
I bestyrelsen vil vi gerne besvare alle de spørgsmål I måtte have😊 men da ikke alle i bestyrelsen er på FB vil vi gerne, at I skriver direkte til os på mail, når I har punkter/spørgsmål, som skal tages op af os i bestyrelsen.
På den måde misser vi ikke en henvendelse fra Jer.
Mail: formand@skovlunden.org

Håber på jeres forståelse.
Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen

Annemarie 

 

Udsendt til din privatadresse i april: Skov-Info 2020-01

I starten af 1. kvartal 2021 vil der blive holdt et medlemsmøde, hvor repræsentanter fra kommunen og det firma der skal stå for udførslen af kloakeringen, vil være til stede med orientering om linieføring tidsplan osv. Her vil alle haveforeningens medlemmer få mulighed for at stille spørgsmål.
Opkrævningen til betaling af kloakeringen skal sandsynligvis betales til haveforeningen medio april 2021.

Betalingen dækker til og med samlebrønd ca. 1 m. fra sokket i hver have.
Se vedlagte skitse. (er udsendt)

Miljøudvalget (kloakteam) undersøger om det vil være fornuftigt at renovere vandanlægget i samme omgang – I vil høre nærmere.

Yderligere oplysninger: 

Alle får på dette møde en plan med hjem, om hvordan man fra kommunen siden forventer, at rørføringen skal være i den enkelte have. Hver haveejer har herefter 14 dage til at komme med indsigelser til planen. Det kunne jo være, at der var en rørføring som passede bedre af hensyn til bebyggelse og indretning af haven.
Der vil endvidere være mulighed for at stille de spørgsmål, som man måtte have brug for. 
 
 
På mødet vil vi også få oplyst den endelige deadline for etablering af toilet, bad og køkkenvask m.m. i de enkelte haver idet proceduren er, at man skalvære tilkoblet hovedkloakken senest 1 år efter at udførelsen af hovedkloakken er afsluttet 
 
Derudover går vi i kloakudvalget efter ferien i gang med at undersøge, om hvorvidt vi skal have skiftet vores vandanlæg, når vi nu alligevel har gravet op. Det er som sådan ikke selve vandledning i vejen der er udfordringen, men det er anboringerne som giver os udfordringer.
 
I det tilfælde I har supplerende spørgsmål på nuværende tidspunkt, så skriv til: annemarielangkilde@live.dk,
hvorefter jeg vil samle spørgsmålene sammen og give et samlet svar til alle. 


 **********

 
Kontingentopkrævning / Haveleje / Kloakopsparing:

OBS: Tilmeld venligst din betaling til betalingsservice - det er billig / nemt for haveforeningen.
(vi slipper bl.a. for at betale porto for udsendelse af indbetalingskort)
Der betales i 4 rater således for 2020: Maj - Juli - September - November
med forfaldsdag den 5. i mdr.
 I 2021 er vi tilbage til det normale: febr. maj. aug. nov.

Hold øje med denne side