Info til medlemmer

Hold øje med denne side🙂 

Opdateret af ALV 28.02.2021

Midlertidig info !

Til info arbejder Bestyrelsen på Skovinfo nr. 2 vedr. kloak- og vandprojekt, generalforsamling og kalender for 2021. Planen er, at materialet vil blive sendt ud i løbet af Uge 10. Materialet vil også omfatte informationsmateriale fra Kommunen om kloakprojektet og afvikling heraf.
Kloakprojektet kører, idet det jf. kontrakten mellem Aarhus Kommune og Entreprenør Bdr. Møller skal være afsluttet ved udgangen af 2021. 

Rigtig god forårs søndag 🙂

Bestyrelsen  

 

Skovinfo nr. 1                                                                         Søndag den 31. januar 2021

 

 

Kære alle i Skovlunden

Nu er der gået næsten en måned siden I hørte fra os sidst. Vi har i bestyrelsen brugt tiden til at dykke yderligere ned i bestyrelsesopgaverne og er nu klar til at give jer en kort status på kloak- og vandprojektet, generalforsamlingen med mere.

Først vil vi benytte lejligheden til at sige tak for alle de positive tilbagemeldinger, vi har fået og for hjælpen til at få alle jeres kontaktoplysninger på plads. Der skal også lyde en stor tak til jer, som har tilkendegivet, at I gerne vil give en hånd med i foreningen fremadrettet. Tak for det!

 

Kloak- og vandprojekt

Kommunen ønsker, at kloakprojektet gennemføres på en ordentlig og forsvarlig måde, hvilket vi som bestyrelse er helt enige i. Det betyder, som situationen er lige nu med den fortsatte Corona-nedlukning, at kommunen og vi som bestyrelse ikke regner med at kunne gennemføre det kommende kloakinformationsmøde for alle haveforeningens medlemmer før medio april.

Det betyder at hele projektet skubbes lidt og tidligst kan gå i gang den 1. maj 2021.

Kloakgruppen (Jens, Tone og Annemarie) har møde med kommunen og entreprenøren Brdr. Møller fredag den 19. februar 2021 om detaljerne i udførelsen af kloakprojektet og den samtidige gennemførelse af vandprojektet, der p.t. er under dimensionering.

Finansiering af kloakprojektet

Opsparingen til kloakprojektet for dem, som ønskede dette, er stoppet med udgangen af 2020, og vi forventer, at den kommende betaling pr. haveejer for kloaktilslutningen på 50.000 kr. vil blive opkrævet i to rater. For de af jer, som har sparet op via foreningen, fratrækkes det opsparede beløb selvfølgelig i forbindelse med opkrævningen. I hører nærmere fra os i god tid, inden pengene skal indbetales.

Generalforsamling

Vi kan desværre ikke holde generalforsamling lige nu, men det vil ske snarest muligt under hensyntagen til corona-restriktionerne. Vi håber på at kunne holde generalforsamling samme dag som kommunen afholder deres fælles informationsmøde om kloakprojektet, dvs. medio april.

Vi vil i slutningen af februar udsende materialet til årets generalforsamling, dvs. beretning, regnskab for 2020, budget for 2021, indkomne forslag fra medlemmerne, forslag fra bestyrelsen og information om valg. I forbindelse med udsendelsen vil vi muligvis ikke kunne oplyse en endelig dato for den kommende generalforsamling, idet dette afhænger af corona-situationen. Vi er i tæt dialog med Kolonihaveforbundet herom, sådan at håndteringen er juridisk korrekt.

NB: Generalforsamlingen i år vil også følge op på den generalforsamling, som vi ikke kunne afholde sidste år.

 

Intern venteliste til anden have

Der er flere, som ønsker en anden have i haveforeningen, og vi vil gerne høre fra jer, som ønsker dette, så vi sikrer os, at alle som ønsker at komme på listen bliver noteret. For at kunne komme på den interne venteliste skal man have haft have i foreningen i mindst et år. Når en have kommer til salg tilbydes den først til dem, som står på den interne venteliste. Den haveejer, som har haft have i længst tid i haveforeningen har den højest anciennitet på listen. Hvis ingen på den interne liste ønsker at købe den udbudte have, sælges den via den eksterne venteliste.

 

Eksterne venteliste

Bestyrelsen har til hensigt at lukke den eksterne venteliste for en længere periode, da der p.t. står ca. 400 personer på listen. De, som er blevet lovet, at de kan blive skrevet på listen til foråret, får mulighed for det i kontortiden lørdag den 1. maj mellem kl. 10.00-12.00.

 

Udvalg og bestyrelse

Foreningens udvalg forsætter og Tommy og Peter fortsætter med at stå for Marketenderiet. Det er bestyrelsen meget taknemmelig for. Der er dog ledige pladser enkelte steder, så kom frisk – dette gælder også bestyrelsen, hvor to bestyrelsesposter og to suppleantposter skal besættes i forbindelse med næste generalforsamling. Vi kan altid bruge et par ekstra hænder, så giv et ring/mail, hvis du har lyst til at være med.

 

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen Kaj, Tone, Dorte og Annemarie

 

 

Opdateret af ALV 02.01.2021

Kopi af brev rundsendt til foreningens medlemmer dels pr. brev og dels pr. mail den 3. janaur 2021 

Kære Alle i Skovlunden

 

Rigtig godt nytår til Jer Alle!

I forlængelse af brev fra Frank Karlsen dateret den 17. december 2020 modtager I her en opfølgning fra haveforeningens siddende bestyrelse, om den nye situation foreningen står i, efter formanden har valgt at træde ud af bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2021.

Frank beskrev i sit brev årsagen til, at han har valgt at fratræde som foreningens formand.
I forlængelse heraf er det vigtig for den resterende del af bestyrelsen at sige, at vi ser de beslutninger, som vi har truffet som nødvendige beslutninger, hvis foreningen skal kunne håndtere og nå i mål med de store opgaver, der ligger foran os her i 2021.


Projekter og kommunikation

Vi har et kloakprojekt som skal udføre. Dertil kommer, at det har vist sig nødvendig at udskifte vores vandanlæg. Det er derfor vigtigt, at vi som bestyrelse kan kommunikere hurtigt og nemt med jer alle og kommunikation pr. brev er desværre blevet dyr og langsommelig. Fremadrettet vil vi derfor kommunikere med jer på mail og via hjemmesiden www.skovlunden.org.

For at teste om vi har jeres korrekte mailadresser, er dette brev endvidere fremsendt til jer på mail, ligesom vi har lagt det på Facebook og hjemmesiden. I det tilfælde nogen af jer ikke har mulighed for at modtage  informationen på mail finder vi en alternativ løsning.
Da mail bliver den fremadrettede kommunikationsvej vil vi gerne, at I sender et kort mailsvar retur på, at I har modtaget mailen. Modtager I ikke brevet pr. mail, giv da Annemarie fra bestyrelsen et ring  på telefon 26 39 74 64.

Valg af ny formand

I følge foreningens vedtægter skal der hurtigst mulig afholdes en ekstraordinær generalforsamling, idet formanden for haveforeningen skal vælges direkte. Dette er jo desværre ikke mulig grundet den aktuelle coronasituation. Derfor kontakter bestyrelsen straks i det nye år Kolonihaveforbundet for at få deres accept af, at Annemarie Langkilde Vammen (Have 59) som næstformand i bestyrelsen kan konstitueres som formand, indtil vi forhåbentlig kan holde ordinær generalforsamling i marts.

Sammenkobling af kloak- og vandprojekt
På baggrund af de udgravninger, som blev foretaget i november, er bestyrelsen blevet anbefalet at koble udskiftning af vandanlægget sammen med kloakprojektet. Vandanlægget er fra 1970-erne og tilstanden heraf, sammen med dets placering i vejene, gør at det giver rigtig god mening også økonomisk at udskifte anlægget samtidig med etablering af kloakanlægget.

Kommende ekstraordinære foreningsudgifter
Økonomien i forhold til kloakprojektet er lagt fast og aftalt med kommunen jf. vores ekstraordinære generalforsamling herom afholdt tilbage i november 2016.
Udskiftning af vores vandanlæg er en stor ekstra udgift for foreningen, som derfor kræver en godkendelse af jer på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen gennemgår i øjeblikket foreningens økonomi og vil på den kommende generalforsamling sammen med budgettet for 2021 præsentere et finansieringsforslag, som på forsvarlig vis vil kunne muliggøre realiseringen af et nyt vandanlæg i 2021.


Afholdelse af generalforsamling
Bestyrelsen håber meget, at vi kan holde en fysisk generalforsamling til marts, da kommunen samtidig vil informere om detaljerne i kloakprojektet sammen med entreprenørfirmaet Bdr. Møller.
Er dette ikke muligt, skal vi finde en alternativ løsning, da vi ikke kan udskyde afholdelse af en generalforsamling for andet år i træk. Dette tager vi en dialog med Forbundet om allerede nu for at være på forkant.

Det betyder, at udover de faste punkter kommer følgende punkter på dagsordenen til vores kommende ordinære generalforsamling:

  • Behandling af forslag fra bestyrelsen om etablering af nyt vandanlæg,
  • Forslag om alternativ belægning til ral efter afslutning af kloakprojektet
  • Valg af ny formand
  • Konfirmering af valg af Dorte Stagis (Have 109) som ny kasser (eftervirkning fra 2020)
  • Behandling af eventuelle forslag fra jer. Bemærk, at forslag fra sidste år går videre.
    Fristen for indsendelse af nye forslag til generalforsamlingen er den 1. februar 2021.

Bestyrelsen forventer at kunne sende indkaldelse med fuld dagsorden og forslag ud medio februar.

Annemarie har sagt ja til at stille op som formand, og hun fortsætter sammen med resten af bestyrelsen det arbejde, som nu er i gang. 
Vi har imidlertid også brug for nye kræfter! Har du derfor lyst og tid til at deltage i foreningsarbejdet omkring HF Skovlunden enten i eller uden for bestyrelsen, hører vi meget gerne fra dig. Ring eller skriv til Annemarie på formand@skovlunden.org eller telefon 26 39 75 64.

Indtil da!
Planen for nuværende er, at vi afholder møde i bestyrelsen om den nye situation i uge 1. Efter dette møde vender vi tilbage til jer med en status , som også indeholder information om kloakprojektet og projektet vedr. udskiftning af vandanlæg. Vi har på det seneste fået flere spørgsmål fra jer vedr. kloakprojektet og svar på disse vil endvidere indgå.

Denne status udsendes på mail direkte til jer og på foreningens hjemmeside www.skovlunden.org.

Vi håber som bestyrelse på jeres opbakning og ønsker jer alle endnu engang et rigtig godt nytår.

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen

 

Kaj, Tone, Dorte og AnnemarieMILJØUDVALGET

Vandanlæg: Der lukkes for vandet den 6. december 2020 i løbet af formiddagen.

 

Sidste nyt om kloakprojektet 😊 

 Vi har fået oplysning fra kommunen om, at informationsmødet om kloakprojektet er udskudt til medio marts, men der ændres ikke på opstartstidspunktet. Det er forsat primo/medio april og hele kloakprojektet forventes at være afsluttet december 2021.


Der vil i nærmeste fremtid blive foretaget prøvegravninger af entreprenøren flere steder i foreningen.

 

Rotter i foreningen.
Der har ved flere lejligheder været skrevet om problemet med rotter i foreningen. Jeg har i den forbindelse talt med rottebekæmpelse ved kommunen.
Da problemet varierer afhængig af, hvor vi bor i foreningen og de aktuelle forhold omkring hus osv. er den bedste løsning at man kontakter kommunen direkte, hvorefter de sender en ud og kigger på forholdene.

Vi håber imidlertid at kloakeringen vil være med til at mindske eventuelle problemer.

Vedr. Kommunikation til bestyrelsen 😊
I bestyrelsen vil vi gerne besvare alle de spørgsmål I måtte have😊 men da ikke alle i bestyrelsen er på FB vil vi gerne, at I skriver direkte til os på mail, når I har punkter/spørgsmål, som skal tages op af os i bestyrelsen.
På den måde misser vi ikke en henvendelse fra Jer.
Mail: formand@skovlunden.org

Håber på jeres forståelse.
Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen

Annemarie 

 

Udsendt til din privatadresse i april: Skov-Info 2020-01

I starten af 1. kvartal 2021 vil der blive holdt et medlemsmøde, hvor repræsentanter fra kommunen og det firma der skal stå for udførslen af kloakeringen, vil være til stede med orientering om linieføring tidsplan osv. Her vil alle haveforeningens medlemmer få mulighed for at stille spørgsmål.
Opkrævningen til betaling af kloakeringen skal sandsynligvis betales til haveforeningen medio april 2021.

Betalingen dækker til og med samlebrønd ca. 1 m. fra sokket i hver have.
Se vedlagte skitse. (er udsendt)

Miljøudvalget (kloakteam) undersøger om det vil være fornuftigt at renovere vandanlægget i samme omgang – I vil høre nærmere.

Yderligere oplysninger: 

Alle får på dette møde en plan med hjem, om hvordan man fra kommunen siden forventer, at rørføringen skal være i den enkelte have. Hver haveejer har herefter 14 dage til at komme med indsigelser til planen. Det kunne jo være, at der var en rørføring som passede bedre af hensyn til bebyggelse og indretning af haven.
Der vil endvidere være mulighed for at stille de spørgsmål, som man måtte have brug for. 
  
På mødet vil vi også få oplyst den endelige deadline for etablering af toilet, bad og køkkenvask m.m. i de enkelte haver idet proceduren er, at man skalvære tilkoblet hovedkloakken senest 1 år efter at udførelsen af hovedkloakken er afsluttet 
 
Derudover går vi i kloakudvalget efter ferien i gang med at undersøge, om hvorvidt vi skal have skiftet vores vandanlæg, når vi nu alligevel har gravet op. Det er som sådan ikke selve vandledning i vejen der er udfordringen, men det er anboringerne som giver os udfordringer.
 
I det tilfælde I har supplerende spørgsmål på nuværende tidspunkt, så skriv til: annemarielangkilde@live.dk
hvorefter jeg vil samle spørgsmålene sammen og give et samlet svar til alle. 


 **********

 

Hold øje med denne side